Strona główna » piens.pl - Polska i Wiara ma sens » Proste zatrzymania nad Ewangelią

Notice: Trying to get property of non-object in /home/piens/ftp/www/eprudnik.pl/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

Proste zatrzymania nad Ewangelią

Polecam bardzo:

blog ks. T. DeLurskiego
blog ks. T. DeLurskiego

„Było to przed Świę­tem Pas­chy. Jezus, wie­dząc, że nade­szła Jego godzina przej­ścia z tego świata do Ojca, umi­ło­waw­szy swo­ich na świe­cie, do końca ich umi­ło­wał. W cza­sie wie­cze­rzy, gdy dia­beł już nakło­nił serce Juda­sza Iska­rioty, syna Szy­mona, aby Go wydać, wie­dząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wie­cze­rzy i zło­żył szaty. A wziąw­szy prze­ście­ra­dło nim się prze­pa­sał. Potem nalał wody do mied­nicy. I zaczął umy­wać uczniom nogi i ocie­rać prze­ście­ra­dłem, któ­rym był prze­pa­sany. Pod­szedł więc do Szy­mona Pio­tra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?». Jezus mu odpo­wie­dział: «Tego, co Ja czy­nię, ty teraz nie rozu­miesz, ale póź­niej będziesz to wie­dział». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umy­wał». Odpo­wie­dział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szy­mon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». Powie­dział do niego Jezus: «Wyką­pany potrze­buje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czy­sty. I wy jeste­ście czy­ści, ale nie wszy­scy». Wie­dział bowiem, kto Go wyda, dla­tego powie­dział: «Nie wszy­scy jeste­ście czyści».

A kiedy im umył nogi, przy­wdział szaty i znów zajął miej­sce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozu­mie­cie, co wam uczy­ni­łem? Wy Mnie nazy­wa­cie „Nauczy­cie­lem“ i „Panem“ i dobrze mówi­cie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczy­ciel, umy­łem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawza­jem umy­wać nogi. Dałem wam bowiem przy­kład, aby­ście i wy tak czy­nili, jak Ja wam uczy­ni­łem.“ J 13, 1–15

Z blogu: http://delurski.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: