Strona główna » piens.pl - Polska i Wiara ma sens » Odkrycie na podstawie proroctw biblijnych tajemnicy daty końca świata

Odkrycie na podstawie proroctw biblijnych tajemnicy daty końca świata

Bardzo zachęcam do lektury poniższego artykułu, który pochodzi ze strony http://teologiawnauce.blogspot.com/ Autor bloga Henryk Krzemiński w bardzo precyzyjny sposób prowadzi czytelników przez proroctwa zawarte w Księdze Daniela i Apokalipsie wyciągając niebywale spójne wnioski bardzo mocno korelujące z obecną rzeczywistością i historycznymi wydarzeniami. Bardzo logiczny i świetnie merytorycznie przygotowany artykuł. W tekście umieszczone są też wskaźniki, które należy śledzić w celu sprawdzenia prawidłowości przeprowadzonego rozumowania. Pierwszy wskaźnik to luty 2016 roku kiedy Antychryst (w tym czasie może to być najważniejszy polityk na Ziemi) zawrze wiele sojuszów dających mu władzę nad światem. Drugi wskaźnik to sierpień 2020 roku, gdy prawdopodobnie zostanie zakazane sprawowanie Ofiary Mszy Świętej. Od tej daty, zakazu sprawowania Najświętszej Ofiary, będzie możliwe wyznaczenie dokładnego czasu zakończenia panowania Antychrysta i przyjścia Królestwa Bożego.

Na początku 2012 roku przyszła mi do głowy myśl, jak można obliczyć kiedy nastąpi koniec świata przewidziany w Księdze Daniela. Jest to jedno z najstarszych i najbardziej precyzyjnych przekazów starego testamentu.

Na początku zaprezentuję jego fragment, który wiąże się z tym tematem.

Dn.12.1-13

W owych czasach wystąpi
Michał, wielki książę,
który jest opiekunem dzieci twojego narodu.
Wtedy nastąpi okres ucisku,
jakiego nie było, odkąd narody powstały,
aż do chwili obecnej.
W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia:
ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.
Wielu zaś, co posnęli
w prochu ziemi, zbudzi się:
jedni do wiecznego życia,
drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.
Mądrzy będą świecić
jak blask sklepienia,
a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości,
jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.
Ty jednak, Danielu, ukryj słowa
i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych.
Wielu będzie dociekało,
by pomnożyła się wiedza».
Znaczenie zapieczętowanych słów

Wtedy ja, Daniel, ujrzałem, jak dwóch innych [ludzi] stało, jeden na brzegu po tej stronie rzeki, drugi na brzegu po tamtej stronie rzeki. Powiedziałem do męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki: «Jak długo jeszcze do końca tych przedziwnych rzeczy?» I usłyszałem męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki. Podniósł on prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na Wiecznie Żyjącego: «Do czasu, czasów i połowy [czasu]. To wszystko dokona się, kiedy dobiegnie końca moc niszczyciela świętego narodu».

Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem; powiedziałem więc: «Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego?» On zaś odpowiedział: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, [upłynie] tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. Ty zaś idź i zażywaj spoczynku, a powstaniesz, by [otrzymać] swój los przy końcu dni».

Nie traktuję tego pomysłu jako niewzruszonego i muszącego się potwierdzić. Nie spotkałem się w życiu z lepszym sposobem potraktowania tej tajemnicy. W proroctwie tym istnieje sugestia, że odczytanie tej treści nastąpi dopiero w czasach ostatecznych. Według mnie ten moment już następuje. Ludzie są przekonani, iż ten scenariusz napiszą przypadkowe kolizje asteroidów z naszą planetą, wielkie wybuchy wulkanów czy też groźne epidemie. Niewielu wiąże koniec tego świata z wielkim odstępstwem od wiary w Boga i kryzysem w kościele katolickim. To są te dwie najważniejsze przesłanki, które dopiero wyzwolą całą Apokalipsę jaka się rozpocznie na naszym świecie.

Ty jednak, Danielu, ukryj słowa
i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych.
Wielu będzie dociekało,
by pomnożyła się wiedza»

Na początku 2012 roku przez media na całym świecie rozpoczęła się przetaczać histeria z przewidywanym przez Majów końcem świata, który miał nastąpić 24 grudnia. Nikt nawet się nie zastanowił, że skąd pogańscy Majowie mogli znać tak ważną datę, tym bardziej, iż wsławili się oni składaniem ofiar z ludzi w ogromnych ilościach.

I usłyszałem męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki. Podniósł on prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na Wiecznie Żyjącego: «Do czasu, czasów i połowy [czasu]. To wszystko dokona się, kiedy dobiegnie końca moc niszczyciela świętego narodu».

W tym właśnie fragmencie są zapisane słowa, które są istotą tej najważniejszej dla ludzi informacji. Prorok Daniel poznał to proroctwo około 2500 lat temu. Przez te wszystkie wieki ludzie z niepokojem sięgali do jego słów pragnąc je zrozumieć. Być może teraz okaże się to możliwe.

Przyjmijmy za początek czasu, wybuch pierwszej wojny światowej 28 lipca 1914 roku, a za jego koniec zakończenie drugiej wojny światowej na świecie, czyli 2 września 1945 roku. Okres ten wynosił około 31 lat. Jest to czas wyznaczony.

Czas ten obejmuje okres dwóch wojen światowych, rewolucję bolszewicką w Rosji, wielki kryzys, powstanie narodowego socjalizmu w Niemczech i jego upadek.

Chcąc obliczyć dwa czasy należy pomnożyć długość czasu wyznaczonego przez 2. W wyniku tego prostego działania otrzymamy 62 lata. Dodajmy ten wynik do końca czasy wyznaczonego.

2 września 1945 roku + 62 lata. Otrzymamy wówczas 2 września 2007 roku.

Teraz należy przypomnieć sobie o tym co ważnego wydarzyło się w tym czasie. Największym wydarzeniem tego okresu był kryzys bankowy, który rozpoczął się 9 sierpnia 2007 roku. Ze skutkami jego świat boryka się jeszcze do dnia dzisiejszego. W tych obliczeniach nie możemy posługiwać się dokładniejszymi przeliczeniami, gdyż określenie jakiego używa prorok nie jest też bardzo precyzyjne – czas. Podczas obliczania liczby 666 należało stosować znacznie dokładniejszy przelicznik, którym był tydzień. Przyjąłem, że drugi czas zakończył się 9 sierpnia 2007 roku.

Okres dwóch czasów obejmuje rozkwit i upadek systemu komunistycznego na świecie, Sobór Watykański II, rozwój Chin i uczynienie z niej drugiej gospodarki na świecie, wiele wojen lokalnych i powstanie dobrobytu wśród państw uprzemysłowionych.

Dla ustalenia pół czasu należy czas wyznaczony, czyli 31 lat podzielić przez 2. Otrzymamy wówczas 15 lat i sześć miesięcy. Dodajmy ten wynik do końca czasu wyznaczonego.

9 sierpnia 2007 rok + 15 lat i 6 miesięcy. Wynikiem będzie 2 luty 2023 rok. Jest to przybliżony moment zakończenia się pół czasu, czyli koniec świata przepowiedziany przez wielkiego proroka Daniela.

Dzień ten może jednak przypaść na 25 marca 2023 roku. Data ta jest wielce prawdopodobna, gdyż w tym dniu według błogosławionej Katarzyny Emmerich Pan Bóg stworzył w Raju Adama, a także tego dnia miało miejsce Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

Okres pół czasu obejmie ogromny kryzys ekonomiczny, który wkrótce się pogłębi, ponowne pojawienie się na świecie ideologii nazistowskiej, pojawienie się fałszywego proroka i Antychrysta, wiele wojen, głód, trzęsienia ziemi, epidemie, prześladowania za wiarę, nawrócenie się pogan i Żydów. Najważniejszym jednak jego wydarzeniem będzie zakończenie świata, jak znamy i przyjście Królestwa Bożego na świat, które ma trwać przez tysiąc lat.

Kiedy już ustaliliśmy ów czas to powinniśmy podać moment, kiedy zacznie realizować się ten scenariusz.
Początek jego jest również opisany w tym proroctwie Dn.9.27.

Utrwali on przymierze dla wielu
przez jeden tydzień.
A około połowy tygodnia
ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów.
Na skrzydle zaś świątyni
będzie ohyda ziejąca pustką8
i przetrwa aż do końca,
do czasu ustalonego na spustoszenie”».

W proroctwie Daniela tydzień lat oznacza siedem lat. Z tekstu wynika, iż Antychryst zawrze ścisły sojusz z wieloma ważnymi ludźmi, który zapewni mu władzę. Nastąpi to 7 lat przed końcem, czyli w lutym 2016 roku. W połowie swoich rządów, kiedy już stanie się największym dyktatorem na ziemi zacznie odsłaniać swoje prawdziwe oblicze. Ludzie, którzy popierali wcześniej bezkrytycznie jego władzę zrozumieją, że dali się tak łatwo oszukać. Niestety, na naprawienie tego błędu będzie już za późno. Antychryst, który już wcześniej podporządkuje sobie wszystkie wyznania i religie zabroni odprawiania jakichkolwiek form kultu. Zakaz ten szczególnie dotknie katolików. Za nieprzestrzeganie jego będzie groziła śmierć.

Kiedy odejmiemy od końca trzy i pół roku, otrzymamy sierpień 2020 roku. W tym momencie powinny rozpocząć się te wydarzenia. W rozdziale 10 chwila ta jest określona jeszcze z większą precyzją i wynosi 1335 dni. Wynika z stąd, iż wydarzenia te rozpoczną się nieco wcześniej, I będą przez to trwały 47 dni dłużej. Takie dokładne podanie czasu ich trwania świadczy o wielkiej randze tych chwil. Podanie dokładnej daty zakończenia naszego świata będzie dopiero możliwe po wprowadzeniu zakazu odprawiania Mszy Świętej w kościołach. W kościołach katolickich nastąpią wcześniej ogromne zmiany, które zupełnie zmienią ich wiarę. Te, które będą aprobowane przez Antychrysta staną się świątyniami kultu Szatana. W tym właśnie okresie ustawione zostaną na ich ołtarzach jakieś nieznane jeszcze obecnie obrazoburcze formy kultu bałwochwalczego, a także nie będzie można składać prawdziwej ofiary Mszy Świętej. Msze Święte będą odprawiane przez chrześcijan w miejscach ukrytych.

A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, [upłynie] tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.

Pomiędzy 1290 dniami i 1335 istnieje czas, o którym prorok nic nie mówi. Stwierdza tylko, iż błogosławionym będzie ten, kto dożyje tej chwili. Na pewno nie dotyczy to Antychrysta i jego opętanych zwolenników. W tym czasie dokona się zapewne straszna sprawiedliwość Pana Boga nad tymi wszystkimi, którzy dopuścili się tak niewyobrażalnych bluźnierstw. W tym okresie nastąpi ostateczne rozdzielenie dobrych i złych ludzi. Źli zostaną wraz ze swoim Antychrystem wrzuceni do otchłani. Dobrzy zaś posiądą na własność królestwo przygotowane dla nich od początku świata.

Dla tych, które pewne sprawy są niejasne proponuję zajrzeć do mojego wcześniejszego wpisu wyjaśniającego tajemnicę liczby 666 z 13 rozdziału Apokalipsy św. Jana. O następnej ważnej wizji, wielkiej nierządnicy z 17 rozdziału Apokalipsy również można przeczytać na moim blogu. Nie chcę tutaj powtórnie powtarzać wielu wyjaśnień , które już tam występują. Określenia czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu pojawia się jeszcze raz w księdze objawionej. Jest nią Apokalipsa św. Jana rozdział 12. Słowa tam zapisane nie odnoszą się w bezpośredni sposób do końca świata.

Wiążąc je jednak z wydarzeniami, które są opisane w 13 i 17 rozdziale Apokalipsy, a także proroctwem Daniela można taki wniosek wysnuć. Przedstawiam tutaj fragment z Ap.12.12-18.

Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy!
Biada ziemi i biada morzu –
bo zstąpił do was diabeł,
pałając wielkim gniewem,
świadom, że mało ma czasu».
A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię,
począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę.
I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego,
by na pustynię leciała na swoje miejsce,
gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu,
z dala od Węża.
A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli
wodę jak rzekę,
żeby ją rzeka uniosła.
Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście
i otworzyła ziemia swą gardziel,
i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił.
I rozgniewał się Smok na Niewiastę,
i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa,
z tymi, co strzegą przykazań Boga
i mają świadectwo Jezusa.
I stanął na piasku [nad brzegiem] morza.

Od długiego czasu zastanawiam się, czy czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu przedstawione w Księdze Daniela są tym samym czasem i czasami oraz półczasem, które pojawiają się sześćset lat później w Apokalipsie.

W 20 wieku wraz z wybuchem pierwszej wojny światowej rozpoczęły się gwałtowne prześladowania religii katolickiej w wielu krajach, a szczególnie tam gdzie istniał znaczny kult poświęcony Maryi. Bardzo widoczne to było w Portugalii, Meksyku, Belgii, Hiszpanii, a także w prawosławnej Rosji.

Po drugiej wojnie światowej represje te spadły głównie na te narody, które znalazły się pod dominacją komunistycznej Rosji, i w tych wszystkich rozrzuconych po całym świecie, w których zostały zainstalowane rządy komunistyczne. Głównym i najważniejszym zadaniem tych ateistycznych dyktatur, było wyrugowanie wszelkich śladów religii z życia społecznego i osobistego.

Działania takie trwały, aż do upadku komunizmu na całym świecie. W wielu krajach duch tej nienawiści przetrwał jeszcze do dnia dzisiejszego, Chiny, Wietnam, Korea Północna. Największe prześladowania trwają obecnie w krajach muzułmańskich. Na świecie rocznie jest mordowanych około dwieście tysięcy chrześcijan. Zjawisko to nie wzbudza prawie żadnego zainteresowania pośród narodów ziemi. Jest to kolejny dowód na niechęć ważnych państw do religii chrześcijańskich. Wystarczy, że Palestyńczycy zabiją kilku Izraelczyków, a już jest organizowane posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego,
by na pustynię leciała na swoje miejsce,
gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu,
z dala od Węża.

Prześladowania religii w Polsce nastąpiły również po zdobyciu władzy przez komunistów. Były one bardzo krwawe. Nieprzejednana postawa społeczeństwa wobec nowej władzy i stanowcza postawa Kościoła Katolickiego pod przywództwem prymasa Stefana Wyszyńskiego doprowadziła do zaniechania przez rządy komunistyczne krwawego rozprawiania się z wierzącymi. Nastąpił okres poprawnej tolerancji religijnej, lecz bez możliwości uczestnictwa ludzi wierzących w życiu publicznym. Ten obszar życia społecznego został zarezerwowany tylko dla działaczy i członków reżimu.

W Polsce od wieków istniał kult maryjny. Najświętsza Maryja Panna jest także Królową narodu polskiego. Godłem państwowym jest biały orzeł. Ciągle się skłaniam ku przeświadczeniu, iż te dwa skrzydła białego orła są właśnie skrzydłami orła z naszego godła.

W niewielu narodach, które utraciły wiarę pod wpływem ateistycznego komunizmu i liberalizmu nastąpiło odrodzenie życia religijnego i duchowego. W Polsce, pomimo prześladowania rozkwitało ono jeszcze bardziej. Po odejściu od władzy ateistów i przystąpieniu do Unii Europejskiej bardzo nasiliła się presja liberalnych rządów państw europejskich na wprowadzanie takich samych praw w polskim narodzie. Widać jednak już pierwsze oznaki oporu społeczeństwa przeciwko tym obrzydliwym tendencjom.

Naród polski w swojej historii dokonał rzeczy wręcz niemożliwych, dla obrony swojej wiary i innych nacji. Zatrzymał nawałę Tatarów w Średniowieczu. W okresie Reformacji obronił się przed protestantyzmem, chociaż wszyscy nasi ówcześni sąsiedzi go przyjęli. Podczas parcia Muzułmanów na Europę obronił przed tą religią siebie jak i Europę ,w wielkiej bitwie z Turkami pod Wiedniem, w której dowodził polski król Jan Sobieski wraz z polskim wojskiem. Kolejny triumf odniósł nasz naród w trakcie wojny z bolszewicką Rosją w 1920 roku pod Warszawą. Zatrzymał natarcie wojsk rosyjskich, które zamierzały zająć tereny Polski, a następnie pomaszerować na zachód i dojść, aż do Atlantyku w Hiszpanii.

Z kolejną próbą przeciw religii i wszystkiemu co jest dobre dotarły do naszego kraju w 1939 roku hitlerowskie Niemcy wraz ze swoją barbarzyńską i zbrodniczą ideologią narodowego socjalizmu. Było to skutkiem zdradzenia nas przez naszych zachodnich sojuszników, Francji i Anglii. W Polsce ideologia nazistowska nie znalazła żadnych naśladowców (w każdym zajętym przez Niemców kraju powstawały oddziały wspierające armię niemiecką, tylko Polska nie dostarczyła ani jednego żołnierza na potrzeby Wehrmachtu ). Została ona zdecydowanie odrzucona przez całe społeczeństwo. Podobnego postępowania próżno jest szukać u pozostałych narodów ówczesnej Europy. Naród nasz poniósł największe straty ludnościowe i materialne. Niemcy dopuszczali się na naszych ziemiach najstraszniejszych zbrodni. Nie zmieniło to jednak determinacji społeczeństwa. Armia Czerwona walcząca z Niemcami zajęła nasze państwo i nie chciała opuścić jego terytorium po zakończeniu wojny. Dostała na to zgodę zwycięskich mocarstw pod wodzą Stanów Zjednoczonych. Anglia również brała udział w tej ohydnej zdradzie. System komunistyczny nigdy jednak nie uzyskał aprobaty ludzi wierzących. Tworzyli go głównie Żydzi i Rosjanie, a także osoby o poglądach ateistycznych. W Polsce również doszło do upadku komunizmu. Przykład naszego kraju podziałał na inne narody całego świata i błyskawicznie ten zbrodniczy i antyhumanistyczny wymysł przeszedł do historii.

Obserwując kolejne etapy walki o prawdę i wolność możemy poczuć w sobie potężną dumę. Najważniejszym jednak osiągnięciem jest jednak zachowanie przez Polaków wiary w Boga.

Świat współczesny stał się areną kolejnej ogromnej batalii o prawdę. Do głosu doszły siły liberalne, które wzięły sobie za cel walkę z wszystkimi ograniczeniami człowieka, a przede wszystkim z ograniczeniami jakie według nich stwarza religia katolicka. Przez upowszechnienie ideologii gender zamierzają zamienić ludzi w niewolników seksu. Jego naukę narzucają już nawet dwuletnim dzieciom. Doprowadzają do zaniku tradycyjnej rodziny przez zaakceptowanie małżeństw tej samej płci. Na świecie coraz większym uznaniem cieszy się eutanazja i przerywanie ciąży. Trwają nieustanne próby zalegalizowania narkotyków. W wielu miejscach jest to już normą. Wymienione tutaj tylko nieliczne przejawy cywilizacji śmierci jaką karmiony jest świat, mają doprowadzić wśród ludzi do zaniku najważniejszej cechy człowieka jaką jest rozróżnianie dobra i zła. Po osiągnięciu tego stanu ziemia zamieni się w piekło, a ci którzy do tego doprowadzili obejmą wraz z Antychrystem nad nią panowanie.

Polacy mają przed sobą kolejną, tym razem najstraszliwszą i najbardziej podstępną walkę. Pokonanie tego przeciwnika da naszemu narodowi upragniony pokój i doprowadzi do powstania Królestwa Bożego na ziemi.

Dla uzmysłowienia czytelnikom, z jak podstępnym przeciwnikiem mamy obecnie do czynienia odwołam się do 21 rozdz. Ewangelii według świętego Mateusza. (Mt.21.33-46)

Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?» Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go». Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

W tym podobieństwie Pan Jezus informuje Żydów, iż Królestwo Boże zostanie im odebrane i przekazane innemu narodowi, który wypełni wolę Boga. Od tej chwili mija prawie 2000 lat, lecz na świecie nie ujawnił się jeszcze ten naród. Żydzi do tej chwili nie nawrócili się, a nawet dążą do narzucenia światu swoje mesjasza, którym jest Antychryst.

Odnosząc się do słów Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go.

Możemy je odnieś do narodu polskiego. W jego historii wszyscy agresorzy, którzy podnieśli na niego rękę, zostali pokonani natychmiast, lub później. Każda fałszywa wiara lub ideologia nie zapuściła nigdy na naszej ziemi korzeni i upadła. Nasi sąsiedzi pomimo największej nienawiści i skuteczności nie potrafili narzucić nam swojej woli. Do tego czasu w Polsce została zachowana wiara katolicka i kult maryjny. Obecne czasy są szczególnie trudne i niebezpieczne, gdyż na nasz kraj wali się ogromna nawała liberalizmu. Nie ma już chyba miejsca na świecie, w którym nie zapuścił by on głęboko swoich korzeni. Mając ugruntowane zaplecze, prowadzi atak ze wszystkich kierunków i na wszystkie cele.

Obserwujemy dzisiaj najzacieklejsze jego ataki na Kościół Katolicki na świecie. Zwolennicy tej ideologii dobrze wiedzą, że jeśli opanują jego struktury i zmienią jego nauczanie, to osiągną upragniony sukces. Do tej pory społeczeństwo nasze zdawało się być uśpione, jakby ktoś je odurzył narkotykiem, lecz pojawiają się już pierwsze symptomy otrzeźwienia.

Ten ostatni bój, jeśli zakończy się zwycięstwem postawi nasz naród na piedestale historii świata. Od tej pory już nic nie będzie takie jakie było wcześniej.

Poważną przesłanką, która uwiarygodnia to co wcześniej powiedziałem jest stosunek Żydów do Polaków. Zawdzięczają oni naszemu narodowi najwięcej w Europie. Kiedy wszystkie narody prześladowały ich i urządzały na nich pogromy, my przyjęliśmy ich do siebie i pomagaliśmy im .Naród ten nigdy nie docenił tej dobroci i zawsze wykorzystywał okazje dla szkodzenia nam razem z naszymi wrogami. W Polsce do czasu drugiej wojny światowej istniało największe skupisko ludności żydowskiej w Europie. Hitlerowskie Niemcy dokonały ogromnej eksterminacji narodu żydowskiego w Europie. Po wojnie Żydzi rozproszeni po całym świecie obciążyli tą straszliwą zbrodnią Polaków. Wiele osób zaobserwowało u tego narody irracjonalną i niepojętą nienawiść do Polaków. Tylko w naszym kraju Niemcy wprowadzili karę śmierci za ukrywanie Żydów. Pomimo tego Polacy uratowali około 100.000 ludzi. Karze podlegała cała rodzina, a często i sąsiedzi. Bardzo dużo Polaków oddało za to życie.

Jestem pewien, iż Żydzi wiedzą o tym, iż to właśnie Polacy zastąpią ich w planach bożych, dlatego są tak zazdrośni i źli wobec nas. Nie chcą jednak przyjąć do wiadomości , że Pan Bóg nie może w nieskończoność czekać na ich nawrócenie. Sami ze swej strony podjęli wraz z Szatanem ogromną walkę z kościołem katolickim, który jest Ciałem Chrystusa na ziemi. Finał tej walki jest bardzo łatwy do przewidzenia, lecz ludzie ci zaślepieni ogromną nienawiścią do Stwórcy nic nie dostrzegają. Z drugiej strony jak ogromna musiała być nienawiść tych, którzy ukrzyżowali Jezusa, jeśli przetrwała prawie dwa tysiące lat.

Pora zakończyć te rozważania. W 2016 roku okaże się, czy są one prawdziwe, jeśli nie, to trzeba będzie dalej poszukiwać właściwej interpretacji tego proroctwa.

W dzisiejszym dniu w Kościele Katolickim obchodzone jest Święto Wszystkich Świętych. Być może zbliżamy się już do chwili, kiedy na ziemi będą żyli tylko ludzie święci. Ta prawda może dokonać się już za prawie za 8 lat i 6 miesięcy.

Amen.

źródło: http://teologiawnauce.blogspot.com/2014/11/odkrycie-tajemnicy-konca-swiata-z.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: