Strona główna » piens.pl - Polska i Wiara ma sens » Triduum Paschalne – Wielki Czwartek

Triduum Paschalne – Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek odbędzie się uroczysta Eucharystia WIECZERZY PAŃSKIEJ.

W rozważaniu przypatrzmy się jeszcze raz i odczytajmy, co znaczy, że JEZUS myje nogi swoim uczniom.

Była to „lekcja” wyjątkowa, dość trudna i wymagająca. I wtedy, i dziś czyta się ją i „odrabia” z poczuciem zakłopotania… Najwięcej pomóc nam może nam Duch Święty. Niech On wspomoże nas i w czasie modlitwie (oby udało się znaleźć na nią choć trochę czasu, pomimo przedświątecznej krzątaniny), i podczas Liturgii…

źródło: http://osuch.sj.deon.pl/2014/04/16/k-osuch-sj-wieczernik-jezus-umywa-nogi-apostolom-mp3/

Przy­po­mi­namy o moż­li­wo­ści uzy­ska­nia odpu­stu zupeł­nego w cza­sie Tri­duum pod zwy­kłymi warun­kami:

  • Brak jakie­go­kol­wiek przy­wią­za­nia do grze­chu, nawet powsze­dniego (jeżeli jest brak cał­ko­wi­tej dys­po­zy­cji — zyskuje się odpust cząstkowy)
  • Stan łaski uświę­ca­ją­cej (brak nie­od­pusz­czo­nego grze­chu cięż­kiego) lub spo­wiedź sakramentalna
  • Przy­ję­cie Komu­nii świętej
  • Odmó­wie­nie modli­twy (np. „Ojcze nasz“ i „Zdro­waś Mario“) w inten­cjach Ojca Świę­tego (nie cho­dzi o modli­twę w inten­cji samego papieża; modli­twa zwią­zana z odpu­stem ma być skie­ro­wana w inten­cji tych spraw, za które modli się każ­dego dnia papież. Inten­cje te są czę­sto ogła­szane, m.in. na naszych stro­nach z kalen­da­rzem na dany miesiąc)
  • Wyko­na­nie czyn­no­ści zwią­za­nej z odpustem

W Wielki Czwar­tek za pobożne odmó­wie­nie (śpiew) modli­twy „Przed tak wiel­kim Sakra­men­tem“ pod­czas litur­gii Wie­cze­rzy Pań­skiej po Mszy świętej.

W Wielki Piątek za ado­ra­cję i uca­ło­wa­nie Krzyża w trak­cie litur­gii Męki Pańskiej.

W sobotę za odno­wie­nie przy­rze­czeń chrzciel­nych pod­czas litur­gii Wigi­lii Paschalnej.

W nie­dzielę przez przy­ję­cie bło­go­sła­wień­stwa udzie­la­nego przez Papieża Urbi et Orbi (Mia­stu i Światu) — choćby tylko przez radio lub telewizję.

Odpust można ofia­ro­wać za sie­bie lub za dusze cier­piące w czyśćcu (nie­ko­niecz­nie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymie­niać kon­kret­nego imie­nia — wystar­czy ofia­ro­wać odpust w inten­cji osoby zmar­łej, która tego odpu­stu potrzebuje).

za: bre​wiarz​.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!