Strona główna » Biznes » Jak zmniejszyć zadymienie miast w sezonie grzewczym?

Jak zmniejszyć zadymienie miast w sezonie grzewczym?

Zanieczyszczenia powietrza w sposób istotny wpływają na zdrowie ludzi, powodując wiele dolegliwości układu oddechowego i krwionośnego. Największy wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi i zwierząt obserwuje się w rejonach przemysłowych i zurbanizowanych. Grupy najbardziej narażone to: dzieci, osoby starsze oraz ludzie z chorobami dróg oddechowych.

Biorąc pod uwagę obecny stan zanieczyszczenia powietrza w Polsce oraz konieczność dotrzymania norm jakości powietrza ustanowionych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE), przed Polską stoi zadanie realizacji wielu przedsięwzięć służących poprawie jakości powietrza zanieczyszczonego głównie produktami spalania paliw stałych.

Inspektoraty ochrony środowiska w poszczególnych województwach prowadzą monitoring jakości powietrza. W latach 90. XX wieku i na początku XXI wieku zaobserwowano w Polsce systematyczny spadek emisji  wszystkich podstawowych zanieczyszczeń powietrza. Od roku 2003 emisje większości zanieczyszczeń pozostają na zbliżonym poziomie. Struktura emisji zanieczyszczeń w Polsce jest pochodną struktury zużycia i jakości paliw. Wpływ na wielkość emisji mają technologie produkcji w sektorze energetyki oraz struktura paliw w sektorze komunalno-mieszkaniowym.

zadymione miasto

Autorzy różnych raportów dotyczących ochrony środowiska podkreślają, że główną przyczyną emisji gazów i pyłów do atmosfery jest brak znaczących zmian w strukturze zużycia nośników energii w Polsce. Podstawowym paliwem dla potrzeb produkcji energii zarówno przez energetykę zawodową jak i małą energetykę domową jest węgiel kamienny.

Spalanie paliw stałych, głównie węgla, w lokalnych, a przede wszystkim indywidulanych systemach grzewczych jest istotnym źródłem emisji do powietrza, tu warto przypomnieć sobie nasze miejscowości w sezonie grzewczym, i w znaczny sposób wpływa na jakość powietrza w miastach. Sektor komunalny odpowiada za blisko 30% emisji całkowitej SO2, ponad 50% emisji pyłu PM10 (dymu) oraz niecałe 20% emisji niemetalowych lotnych związków organicznych. W oparciu o dane z inwentaryzacji emisji na potrzeby EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme – Międzynarodowy program współpracy w dziedzinie monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na duże odległości) można stwierdzić, że w ostatnich latach, w przeciwieństwie do sektora przemysłowego, nie następują istotne zmiany w ilości emitowanych zanieczyszczeń z sektora komunalnego, jest to szczególnie widoczne w zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu PM10 (dymu), szczególnie w sezonie zimowym, na obszarze naszego kraju. Przekroczenia dopuszczalnych wartości dobowych stężeń pyłu PM10 (dymu), z reguły mają miejsce w okresie zimowym.

Zgodnie z wytycznymi dyrektywy CAFE rejony, w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 (dymu) mają obowiązek uruchomić programy naprawcze celem poprawy sytuacji. Obecnie większość tych programów zakłada odejście od najtańszego paliwa jakim jest węgiel i wymianę źródeł ciepła na opalane innym paliwem, najczęściej gazem. Działanie takie pozwala faktycznie zredukować zadymienie jednak zmiana pieców i kotłów musi być przeprowadzona na szeroką skalę i jest bardzo kosztowna.

W oparciu o: http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/Sygnaly%20calosc_pol2011.pdf

 

Czy można zmniejszyć zadymienie miast w sezonie grzewczym bez ponoszenia wysokich kosztów? Odpowiedź przychodzi z niespodziewanej strony. Okazuje się, że jest na rynku środek do posypywania paliw stałych, który praktycznie może rozwiązać ten gigantyczny problem.

O aktywatorze paliw stałych AnLen® opowiemy w następnych artykułach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: