Strona główna » piens.pl - Polska i Wiara ma sens » Głos o przyszłości Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. (ECO S.A.)

Głos o przyszłości Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. (ECO S.A.)

Po pierwsze za ngopole.pl List prezydenta Wiśniewskiego w sprawie:

Szanowni Państwo. Na wstępie chcę podziękować za głos zabrany w dyskusji na temat przyszłości Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. (ECO S.A.) przez tak istotnego interesariusza, jakim są Pracownicy ECO S.A., reprezentowani przez organizacje związkowe czy Radę Pracowników.

Miasto Opole zawsze wsłuchiwało się w Państwa głos i kierowało się przy podejmowaniu decyzji również dobrem Pracowników ECO S.A. Świadczą o tym niejednokrotnie przeprowadzone z Państwa udziałem spotkania, których zwyczaj chciałbym kontynuować. Najlepszym dowodem mojej wysokiej oceny załogi jest rezygnacja z planów sprzedaży akcji Spółki, co było jedną z pierwszych moich decyzji po wyborze na stanowisko Prezydenta Miasta Opola. Dlatego niezrozumiałym jest wystosowany m.in. do lokalnych mediów, list z dnia 9.02.2015r., w którym stawiany jest Miastu zarzut uprzedmiotowienia Spółki oraz – co jest dla mnie całkowitym zaskoczeniem – Pracowników Spółki. Ze smutkiem należy również odnotować stawianą w liście tezę o kierowaniu się przez Miasto Opole przy podejmowaniu decyzji nieokreślonym partykularnym interesem, podczas gdy Miasto jest wyrazicielem woli i gwarantem bezpieczeństwa Mieszkańców Opola.

Prawdą jest, że Miasto Opole nie jest wyłącznym akcjonariuszem ECO S.A. Jest jednak akcjonariuszem większościowym, a to wiąże się nie tylko z przywilejami, ale i zobowiązaniami. Najważniejszym zaś zobowiązaniem jest sprawowanie w spółkach, w których Miasto posiada udziały czy akcje takiego nadzoru właścicielskiego, który realizuje interes Mieszkańców Opola – bo przecież nadzór jest sprawowany w imieniu i dla Mieszkańców. Interes ten rozumiany jest m.in. jako transparentność działalności spółek, w tym ECO S.A. oraz skuteczne wykorzystanie praw właścicielskich dla realizacji celów lokalnej polityki gospodarczej i społecznej. Jako Prezydent Miasta Opola staram się przy tym kierować wzorcami wypracowanym m.in. dla spółek Skarbu Państwa (Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa), standardami wyznaczanymi przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2013) oraz wytycznymi OECD dotyczącymi nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych (2005).

To właśnie w świetle wyżej przywołanych standardów winny być oceniane działania Miasta Opola. W toczonej dyskusji Miasto Opole w jasny i przejrzysty sposób określiło rolę, jaką ma pełnić ECO S.A. Tak więc na pierwszym miejscu stawia się interes Mieszkańców, a dopiero w dalszej kolejności dodatkowe dochody jakie Opole osiąga z tytułu uczestnictwa w Spółce (chodzi tutaj o dywidendę). Tak zdefiniowana rola wynika z założenia, że ECO S.A. jest istotną częścią Opola i została powołana ku temu aby służyć Mieszkańcom m.in. poprzez dostawy ciepła do ich domostw – oraz w założeniu – po cenie zapewniającej „rozsądny zysk”. Uważam, że cena ciepła w Opolu może być niższa, a jeżeli tak nie jest to chciałbym poznać argumenty przeciwne i właśnie poznaniu wszystkich za i przeciw ma służyć między innymi zwiększenie nadzoru nad ECO S.A.

W tym sensie należy więc odczytywać stanowisko Miasta co do ceny ciepła. Zaznaczam, że będę robił wszystko, co jest prawnie dozwolone aby cena ciepła w Opolu była optymalna z punktu widzenia Mieszkańców z uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego ECO S.A. Sprzeciw budzi fakt, że rola Miasta Opola, jako akcjonariusza większościowego jest umniejszana przez sygnatariuszy listu i sprowadzana tak naprawdę do roli osoby, która interes w spółce powinna przejawiać w dniu wypłat dywidendy. Miasto Opole nie godzi się na takie ograniczenie swojej pozycji i na dotychczasowe praktyki w tym względzie. Łamią one wyznaczane ładem korporacyjnym i zwyczajem przyjętym w Spółce standardy, czego dowodzą wydarzenia ostatnich tygodni. To że istnieje pole do dyskusji o cenach ciepła w Opolu jest faktem. Świadczyć o tym mogą dane dotyczące porównania cen ciepła w miastach wojewódzkich, które przedstawiam poniżej. Wynika z niego, że ceny w Opolu należą do jednych z najwyższych z wyszczególnionych tam miast.

Miasto Opole zostało pozbawione możliwości wprowadzenia do Rady Nadzorczej ECO S.A. osób, które z racji wykształcenia i doświadczenia stanowią urzeczywistnienie wymagań, jakie są stawiane członkom rad nadzorczych. W styczniu 2015r. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w Słubicach, 6 członków Rady Nadzorczej ECO S.A., nie zważając na brak przedstawicieli Miasta Opola w Radzie Nadzorczej podjęło w trybie pilnym uchwały o znaczeniu istotnym dla sprawowania nadzoru nad spółką i wykonywania praw nadzorczych przez akcjonariuszy.

Nie zważając na istniejący zwyczaj w radzie nadzorczej oraz zwołane na wniosek Miasta Opola na dzień 04.02.2015r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECO S.A. dokonano wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej ECO S.A. bez uczestnictwa w tym wyborze przedstawicieli Miasta Opola. Chciałbym zaznaczyć, że funkcja przewodniczącego Rady Nadzorczej zwyczajowo była przypisana osobie uczestniczącej w radzie z ramienia Miasta Opola. Szczególnie znamienna w tym kontekście jest rola członków Rady Nadzorczej ECO S.A. działających w radzie z ramienia Pracowników, którzy również stali się sygnatariuszami listu z dnia 9.02.2015r. Miasto Opole jest zaniepokojone rolą członków Rady Nadzorczej wybranych przez Pracowników, którzy przy pełnieniu swojej funkcji winni kierować się interesem Spółki i Mieszkańców Opola, oraz niezależnością opinii i sądów, w szczególności mając na względzie charakter organu nadzorczego, jakiego są członkami.

W ten sam sposób należy oceniać ostatnie działania członków Rady Nadzorczej zasiadających tam z rekomendacji Pracowników – pomimo zwołania posiedzenia Rady na 20.02.2015r. część jej członków zdecydowała się bez podjęcia merytorycznych rozmów w ramach Rady Nadzorczej zabrać głos w dyskusji na temat przyszłości ECO S.A. na forum publicznym. Miasto Opole jest świadome roli pełnionej przez członków Rady Nadzorczej, jako reprezentantów wszystkich akcjonariuszy, aczkolwiek po raz kolejny zostało pozbawione prawa głosu i stało się biernym świadkiem podejmowania w ECO S.A. działań – co ważne – sprzecznych z dobrymi praktykami w spółkach kapitałowych. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, którymi stara się kierować Miasto Opole, wymagają od każdego członka rady kierowania się interesem spółki, niezależnością opinii i sądów, a w szczególności wyraźne zgłaszanie sprzeciwu i zdania odrębnego w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem spółki. Naruszającym ład korporacyjny jest kierowanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej oświadczeń bez uzgodnienia treści tych oświadczeń w gronie Rady i to pomimo zwołania posiedzenia na 20.02.2015r. – co ważne – już z udziałem powołanych przez Miasto Opole członków Rady Nadzorczej. Przyczyny takiego stanu rzeczy Miasto Opole upatruje w braku niezależności „pracowniczych członków rady”, którzy ze względu na powiązania gospodarcze (m.in. umowy o pracę) z ECO S.A. nie wpisują się w wymóg niezależności stawiany przez Kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (2014) oraz Komisję Europejską w zaleceniach z dnia 15 lutego 2005r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Miasto Opole nie może podejmować prawidłowych decyzji nie posiadając pełnych informacji o działalności Spółki. Temu celowi służyło oddelegowanie do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych wobec Zarządu ECO S.A. członka Rady Nadzorczej w osobie Zastępcy Prezydenta Miasta Opola Pana Janusza Kowalskiego.

Na koniec zapewniam, że kolejne działania ze strony Miasta Opola będą podejmowane
w duchu współpracy i z poszanowaniem przysługujących interesariuszom praw – tak jak było do tej pory. Jestem więc otwarty na rozmowy dotyczące ECO S.A., wyrażając przy tym wolę dialogu
z organizacjami reprezentującymi Pracowników ECO S.A.. Oświadczam też, że nigdy nie było i nadal nie jest moim zamiarem podjęcie jakichkolwiek działań mogących zaszkodzić Spółce. Wiem również, jak mocna jest identyfikacja Pracowników ze Spółką i nie zamierzam w żaden sposób wpływać na zmniejszenie tej identyfikacji.

Wyjaśniam, że moim celem jest przywrócenie obowiązującego jeszcze do niedawna zwyczaju i powołanie na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej ECO S.A. przedstawiciela największego akcjonariusza, którym jest Miasto Opole. Zdając sobie sprawę z tego, jak ważnym organem dla Spółki jest Rada Nadzorcza zarekomendowałem już wcześniej na to stanowisko Pana Piotra Woźniaka, który w przeszłości kierował Ministerstwem Gospodarki, a obecnie zajmuje stanowisko wiceszefa Europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki.

Zapewniam Państwa również, że bez względu na dalszy rozwój sytuacji Pracownicy Spółki zawsze będą zajmować na liście moich priorytetów jedno z kluczowych miejsc. Tym samym, niezależnie od wszystkiego, zawsze będę się liczył ze zdaniem Strony Społecznej, czemu daję wyraz zapraszając Państwa do rozmów. W związku z powyższym, tuż po posiedzeniu najbliższej Rady Nadzorczej ECO S.A, na którym na przewodniczącego Rady powinna zostać powołana osoba reprezentująca Miasto Opole serdecznie zapraszam Państwa przedstawicieli na wspólne rozmowy – proponowany termin to 24 lutego 2015r. (godz. 10.00). Proszę o potwierdzenie terminu do 20 lutego 2015r.

Arkadiusz Wiśniewski

Prezydent Opola

Po drugie ważny komentarz pana Jacka:

Zastanówmy się nad sytuacją, popatrzmy na stronę internetową ECO

!. Miasto założyło tę firmę, wybudowało kotłownię centralną i całą sieć ciepłowniczą.

2. Zrobiono to dla mieszkańców, po to aby
a/ mieli ciepło doprowadzone do mieszkań
b/ powietrze w mieście było czyściejsze
c/ płacili oni za ogrzewanie mniej

3. Czy cena ciepła w Opolu jest zbyt niska? – Nie jest, bo gdyby tak było, to niebezpiecznie byłoby spacerować ulica Harcerską w obawie, że budynki czy kominy ciepłowni zawalą się nam na głowę.

4. Czy cena ciepła w Opolu jest satysfakcjonująca dla ECO? – Tak, bo jak widzimy firma stoi dobrze, pracownicy są zadowoleni, urządzenia są na wysokim poziomie technicznym.

5. Czy cena ciepła w Opolu jest zbyt wysoka? I na to pytanie łatwo jest znaleźć odpowiedź na stronie internetowej ECO. Widać tam, że spółka działa już na terenie dziesięciu województw. Wykupiła kotłownie, ciepłownie i inne obiekty. Pięknie, ładnie, że się tak rozwija.
Jest tylko jedno pytanie:

Za czyje pieniądze?

Czy może pracownicy nie biorą pensji tylko co miesiąc jeszcze wpłacają darowizny do zakładowej kasy?
A może gdzieś na Harcerskiej jest mała studzienka, gdzie wydobywają złoto, srebro, czy diamenty?

Nic mi o tym nie wiadomo.

Sadzę, że cały ten wzrost ilościowy dokonał się właśnie z tego powodu, że cena za ciepło w Opolu była przez całe lata zbyt wysoka! (To się chyba nazywa niedbały nadzór) Jest zasługą załogi i kierownictwa, że tych pieniędzy nie przejedzono i nie przepito, tylko mądrze zainwestowano.
No właśnie. Mądrze?
W tym momencie powinniśmy tak podnieść ceny ciepła we wszystkich tych terenowych oddziałach ECO, aby w Opolu ciepło było całkowicie za darmo. Taki jest mój postulat. Pana Prezydenta Wiśniewskiego proszę o rozpatrzenie.
Nie umieją te rozmaite samorządy same swoimi ciepłowniami zarządzać, to niech płacą „jak za zborze” za ciężką pracę opolan.

Oczywiście nie jest tajemnicą, że plany są zupełnie inne.

Pisał o tym co się szykuje już 7 (słownie siedem) lat temu Patryk Jaki http://jaki.bloog.pl/id,3763674,title,Gazprom-w-Opolu-Nie-mozna-sprzedac-ECO,index.html?smoybbtticaid=6144c1

Nie będę tu powtarzał całej jego argumentacji, która nic na ważności nie straciła, a tylko stale zyskuje. Kto zechce, to przeczyta. Kto się postara, to zrozumie.

Tym którzy nadal nie rozumieją, a zwłaszcza pracownikom ECO, że szczególnym uwzględnieniem zarządu polecam pod rozwagę bajeczkę

http://jacekbezeg.pl/2015/02/07/bajka-o-cieplej-posadce/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!